Skip links

Tag: طراحی

Php Documentor

Php Documentor ابزارهایی هستند که برای ایجاد توضیحات در کد برنامه به کار میروند. در نهایت این توضیحات هم داخل خود کد، عملکرد برنامه را شفاف سازی میکنند و هم قابلیت تبدیل به خروجی های مختلف از قبیل Html, PDF و سایر فرمت های رایج را دارند.

Home
Account
Cart
Search